Statut Zaklade »Hrvatska kuća srca«

Na temelju članka 13. i 18. Zakona o zakladama i fundacijama (Narodne novine 36/95 i 64/01), članka 14. stavka 3. Ugovora o osnivanju Zaklade »Hrvatska kuća srca« »(od 24. rujna 2008., 18. rujna 2009., 16. travnja 2010. i 05. travnja 2011.), Rješenja Ministarstva uprave o odobravanju osnivanja Zaklade »Hrvatska kuća srca« i određivanju njezinog upisa u Zakladni upisnik, upravitelj Zaklade »Hrvatska kuća srca«, prof.dr.sc. Davor Miličić predlaže Ministarstvu uprave dana 29.12. 2011.

Statut Zaklade »Hrvatska kuća srca«

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se: ime, sjedište i simbol Zaklade »Hrvatska kuća srca« (u daljnjem tekstu: Zaklada), podatke o osnivanju i osnovnoj imovini Zaklade, odredbe o svrsi osnivanja Zaklade, uporabi njezinih prihoda odnosno o krugu osoba koje se Zakladom potpomažu, te o načinu na koji se odobravaju sredstva potpore, odredbe o tijelima upravljanja i zastupanja Zaklade, te odredbe o postupku za njihovo postavljanje i razrješenje, kao i o odgovornosti za rad njihovih članova, odredbe o donošenju odluka i objavi tih odluka, odredbe o ovlastima Zakladnih tijela, kao i o njihovom pravu na nagradu za posao koji obavljaju te na naknadu troškova, odredbe o podnošenju izvješća o radu Zaklade i podnošenju računa Ministarstvu uprave i Ministarstvu financija o imovinskom i financijskom stanju Zaklade, odredbe o pravnim poslovima za obavljanje kojih je potrebna suglasnost, odnosno naknadno odobrenje Ministarstva uprave, odredbe o prenamjeni preostale imovine u slučaju prestanka Zaklade, te druge odredbe u skladu s aktom o osnivanju značajne za rad Zaklade.

Članak 2.

Ime Zaklade je: Zaklada »Hrvatska kuća srca« te u prijevodu na engleski jezik glasi: »Croatian heart house«.

Simbol Zaklade je dimenzija 7 puta 8 centimetara u kojem se nalazi slika kuće unutar koje se nalaze 3 crvena kockasta polja, na trećem polju sa desne strane je srce koje u sebi sadrži 3 crvena kockasta polja. Ispod je podvučena crta ispod koje je napisan naziv Zaklade velikim slovima »HRVATSKA KUĆA SRCA« ispod kojeg je podvučena još jedna crta te je upisan naziv Zaklade na engleskom jeziku »Croatian heart house«.

Sjedište Zaklade je u Zagrebu, Ilica 5.

Osnivači Zaklade su Grad Zagreb, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 i Hrvatsko kardiološko društvo, Zagreb, Kišpatićeva 12.

Članak 3.

Zaklada je osnovana Ugovorom o osnivanju Zaklade »Hrvatska kuća srca« od 24. rujna 2008., Ugovor o I. izmjenama Ugovora o osnivanju Zaklade »Hrvatska kuća srca« od 18. rujna 2009., Ugovor o II. izmjenama Ugovora o osnivanju Zaklade »Hrvatska kuća srca« od 16. travnja 2010. i Ugovor o III. izmjeni i dopunama Ugovora o osnivanju Zaklade »Hrvatska kuća srca« od 5. travnja 2011.

Ministarstvo uprave Rješenjem UP/I-230-01/10-01/17, URBROJ: 515-03-02-02/3-10-11 od 20. kolovoza 2010. odobrilo je osnivanje i odredilo upis Zaklade »Hrvatska kuća srca« « u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 161.)

Članak 4.

Zaklada ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim imenom Zaklade na hrvatskom i engleskom jeziku, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Zaklade.

Pečat čuvaju i ovlašteni su se njime koristiti upravitelj Zaklade i predsjednik Upravnog odbora i osobe koje pismeno ovlasti Upravitelj Zaklade.

Članak 5.

Zaklada je pravna osoba, a danom upisa u Zakladni upisnik stekla je svojstvo pravne osobe.

Članak 6.

Zaklada posluje samostalno i obavlja svoju svrhu radi koje je osnovana u skladu i na način određen Zakonom, Odlukom, ovim Statutom i drugim općim aktima Zaklade i pravilima struke.

II. Svrha zaklade

Članak 7.

Svrha Zaklade je:

 1. dobrovoljno financijsko i materijalno pomaganje u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti,
 2. promicanje prevencije kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije,
 3. informiranje i educiranje građana o sprječivosti kardiovaskularnih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika
 4. trajna skrb za napredak kardiološke znanosti i struke u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, te razvoj i opremanje kardioloških odjela i ustanova,
 5. podrška educiranju i koordinacija liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

III. Imovina

Članak 8.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezina osnivanja sastoji se u novčanim sredstvima u iznosu od 520.000,00 kuna.

Osim imovine navedene u stavku 1. ovoga članka sredstva se Zaklade prikupljaju donacijama zakladnika, članovima podupiratelja, djelatnostima Zaklade, prilozima domaćih i stranih fizičkih i pravnih osoba, te gospodarskim iskorištavanjem imovine sukladno članku 16. Zakona o zakladama i fundacijama.

Vrijednost osnovne imovine iz stavka 1. ovoga članka ne smije se umanjivati, osim uz suglasnost Ministarstva uprave, Gradonačelnika Grada Zagreba i Skupštine Hrvatskog kardiološkog društva, ako je to u iznimnim slučajevima prijeko potrebno radi ostvarivanja svrhe Zaklade.

Imovina Zaklade može se koristiti samo za ostvarivanje svrhe zbog koje je zaklada osnovana.

Nepokretna imovina, unijeta u Zakladu kao njezina glavnica ili kupljena od kamata radi ostvarivanja svrhe Zaklade i uvećanja njezine financijske podloge, ne smije se otuđiti (prodati, zamijeniti) na štetu već ostvarene financijske podloge i svrhe glavnice.

Članak 9.

Osnivači Zaklade se obvezuju da će godišnje doprinositi i do 31. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti iznos, kako slijedi:

 • Grad Zagreb u iznosu od najmanje 500.000,00 kuna.
 • Hrvatsko kardiološko društvo u iznosu od najmanje 20.000,00 kuna.

IV. Članstvo

Članak 10.

Zakladi mogu pristupiti kao članovi podupiratelji domaće ili strane fizičke i pravne osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene ovom odlukom, Statutom i drugim aktima.

Članovi podupiratelji se obvezuju da će godišnje pridonositi i do 31. ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

 1. pravne osobe najmanje 5.000,00 (pet tisuća) kuna;
 2. fizičke osobe najmanje 500,00 (petsto) kuna;
 3. klubovi, društva, udruge građana, sindikalne i poslovne udruge iznos od najmanje 1.000,00 (tisuću) kuna.
 4. Zaklada svakom članu-podupiratelju dostavlja prigodnu zahvalnicu.

V. Tijela zaklade

Članak 11.

Tijela Zaklade su:

 1. Upravni odbor
 2. Upravitelj Zaklade.

Članovi Zakladnih tijela moraju svoju dužnost ispunjavati savjesno, u skladu s odredbama zakona i drugih propisa, akta o osnivanju, statuta i drugih općih akata Zaklade.

Članak 12.

Upravni odbor ima predsjednika i 8 članova.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 (četiri) godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Upravnog odbora.

Članove Upravnog odbora predlažu i imenuju zakladnici iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika koji ispunjavaju uvjete iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama, kako slijedi:

 • Gradonačelnik Grada Zagreba predsjednika i pet članova.
 • Hrvatsko kardiološko društvo tri člana.

Način rada Upravnog odbora Zaklade pobliže će se urediti Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Članak 13.

Upravni odbor Zaklade:

 • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta Zaklade, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba i Skupštine Hrvatskog kardiološkog društva;
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Zaklade;
 • donosi Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade uz suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba i Skupštine Hrvatskog kardiološkog društva,
 • donosi druge opće akte;
 • donosi odluke o dodjeli sredstava,
 • upravlja i nadzire vođenje poslova Zaklade,
 • utvrđuje godišnji financijski plan prihoda i rashoda Zaklade,
 • upravlja imovinom Zaklade do iznosa 400.000,00 kuna a za više od tog iznosa uz suglasnost Gradonačelnika Grada Zagreba i Skupštine Hrvatskog kardiološkog društva,
 • obavlja druge poslove sukladno Zakonu, drugim propisima, aktu o osnivanju i Statutu Zaklade.

Članak 14.

Zakladnik će razriješiti člana Upravnog odbora na njegov zahtjev, te ako član svoje dužnosti ne obavlja savjesno, u skladu za zakonom i drugim općim aktima Zaklade, ako ne sudjelovanjem na radu na sjednicama ili na drugi način ne ispunjava svoje obveze, ako se utvrdi da ima osobne ili poslovne interese koji su u suprotni interesima Zaklade, ako svojim ponašanjem i istupima narušava ugled Zaklade ili ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Zakladniku.

Članak 15.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ukoliko je nazočna većina članova Upravnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora.

Odluke Zakladnih tijela objavljuju se na oglasnoj ploči u sjedištu Zaklade ili na drugi prikladan način.

Članak 16.

Članovi Zakladnih tijela imaju pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad iz prihoda Zaklade sukladno Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad kojeg donosi Upravni odbor te ako je to moguće s obzirom na prihode Zaklade.

Članak 17.

Upravitelja Zaklade iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika koji ispunjavaju uvjete iz članka 21. stavka 1. Zakona o zakladama i fundacijama imenuje i razrješava Upravni odbor Zaklade uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika Grada Zagreba i Hrvatskog kardiološkog društva na vrijeme od 4 godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Upravitelj Zaklade:

 • zastupa Zakladu,
 • provodi odluke Upravnog odbora,
 • vodi poslove Zaklade sukladno odlukama Upravnog odbora,
 • predlaže Upravnom odboru financijski plan prihoda i rashoda,
 • podnosi izvješća Upravnom odboru o stanju poslova i financijskom stanju Zaklade,
 • sastavlja izvješće Upravnom odboru
 • priprema sve odluke koje donosi Upravni odbor
 • donosi odluke o pravnim poslovima tekuće naravi (mjesečne isplate režijskih i drugih troškova, plaće radnika i sl.).

Upravni odbor može razriješiti upravitelja Zaklade pod uvjetima propisanim odredbom članka 14. ovog Statuta.

Članak 18.

Upravitelj Zaklade može dati drugoj osobi pisanu punomoć za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanje drugih pravnih radnji odnosno za sklapanje pojedinačno određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinačno određenih pravnih radnji.

Članak 19.

Zaklada može imati stručnu službu radi obavljanja administrativnih i stručnih poslova ako potrebe i prihodi Zaklade to opravdavaju.

Odluku o ustrojavanju stručne službe i zapošljavanju radnika donosi Upravni odbor Zaklade.

VI. Financiranje i korištenje sredstava

Članak 20.

Zaklada će se financirati:

 1. sredstvima osnivača;
 2. novčanim donacijama fizičkih i pravnih osoba (darovi, pokroviteljstva i sl.);
 3. organiziranjem određenih aktivnosti (dobrotvorne priredbe, prigodne lutrije, izrada i prodaja prigodnih tiskovina, amblema značaka i sl);
 4. doniranjem pokretne ili nepokretne imovine;
 5. iz drugih izvora.

Članak 21.

Sredstva Zaklade koristit će se sukladno Odluci Upravnog odbora Zaklade prema kriterijima koji će biti utvrđeni Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade kojeg donosi Upravni odbor Zaklade uz suglasnost gradonačelnika Grada Zagreba i Skupštine Hrvatskog kardiološkog društva

VII. Financijsko poslovanje

Članak 22.

Zaklada ima samostalan kunski račun.

Devizna sredstva Zaklade bit će deponirana na deviznom računu otvorenom kod poslovne banke.

Članak 23.

Financijska godina počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine.

Po okončanju financijske godine Tijela Zaklade su obvezna do 15. veljače Gradskoj skupštini Grada Zagreba i Skupštini Hrvatskog kardiološkog društva i državnim tijelima podnijeti odgovarajuća izvješća sukladno odredbama članka 31. stavak 3. Zakona o zakladama i fundacijama za prethodnu godinu.

VIII. Odgovornost zaklade

Članak 24.

Za obveze u poslovanju Zaklada odgovara cijelom svojom imovinom.

Gubici Zaklade pokrivaju se iz sredstava Zaklade.

IX. Statut i drugi opći akti

Članak 25.

Statut je temeljni opći akt Zaklade i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Tumačenje odredaba Statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor Zaklade.

X. Prestanak zaklade

Članak 26.

Zaklada prestaje na način propisan Zakona o zakladama i fundacijama.

U slučaju prestanka Zaklade preostala imovina Zaklade pripada zakladnicima razmjerno njihovim uplatama u osnovnu imovinu Zaklade.

XI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 27.

Tijela Zaklade i njihove članove prvi će puta na prijedlog upravitelja postaviti Ministarstvo uprave.

Članak 28 .

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga odobri Ministarstvo uprave.

UPRAVITELJ ZAKLADE
Prof. dr. sc. Davor Miličić

Utvrđuje se da je Gradonačelnik Grada Zagreba dana 1. rujna 2011. dao prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Zaklade »Hrvatska kuća srca« (Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statuta Zaklade »Hrvatska kuća srca« KLASA:500-01/11-01/421 URBROJ:251-03-02-11-2 od 1.9.2011.). i Skupština Hrvatskog kardiološkog društva dalo prethodnu suglasnost na Prijedlog Statuta Zaklade »Hrvatska kuća srca« (Odluka skupštine Hrvatskog kardiološkog društva od 27.5.2011.)

Please publish modules in offcanvas position.